Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 CZK
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 CZK bez DPH a máte dopravu ZDARMA
Platba

 

 

   

  1. Úvod
  2. Ochrana soukromí
OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Společnost TAPEX EU s.r.o, se sídlem Dělnická 385, 530 03 Pardubice
IČ: 28763661, DIČ: CZ28763661
, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26116.
 
Naše společnost je správcem vašich osobních údajů, identifikace jsou uvedeny
v přiložené příloze.
 
Jak a jaké shromažďujeme vaše osobní údaje
 

Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu a při příležitostech uvedených
v přiložené příloze, kde jsou uvedeny:

• Subjekty o kterých osobní údaje evidujeme

• Zdroje osobních údajů, odkud osobní údaje získáváme

• Jaké osobní údaje shromažďujeme, jedná se zejména o

• identifikační údaje

• adresní údaje

• popisné údaje

• Oblasti zpracování / subjekty / zákonnost / příjemci osobních údajů / lhůty uchování

Pokud jsou nám poskytnuty údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejpr-
ve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů.

Údaje od osob mladších než 13 let údaje nežádáme. Neposkytujte nám prosím žádné své
osobní údaje, pokud k tomu není souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pomozte nám
prosím vést aktuální údaje - sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš
preferovaný způsob kontaktu.

 
Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů může být jen v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů,
musí být odůvodněné některým z právních důvodů.

Důvody jsou uvedeny v přiložené příloze  u každé činnosti zpracování a současně jsou uve-
deny i důvody ve vztahu ke každému použití.

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů - dodržování našich zákonných
povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

I na nás jako správce osobních údajů se vztahují právní předpisy České republiky a jsme je
povinni dodržovat.

Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a
soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdeko-
liv na světě, pokud tak musíme učinit.

Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím,
než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné
činnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich
údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

 
Předávání třetím osobám

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání e-
xistuje právní důvod.

Jedná se zejména o státní organizace, které ze zákona mají k těmto údajům přístup.

Dále to mohou být naší smluvní partneři na úrovní zpracovatelů nebo dalších správců.

Přehled je uveden v přiložené příloze.

 
Jak zabezpečujeme vaše údaje

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně fyzického zabezpečení, použití he-
sel nebo i šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpe-
čnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

 
Přenos osobních údajů
 
V písemné podobě

V písemné podobě jsou předávány doklady zabezpečenou formou se zamezením  volného
přístupu k obsahu dokumentu.

Elektronicky

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich
subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a pří-
stup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpo-
vídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem
kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usi-
lovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochra-
nu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

 
Ochrana osobních údajů a používání www stránek
 
Osobní údaje získané z používání www stránek
 

Používáním www stránek je uživatel informován o podmínkách ochrany osobních údajů
naší společností.

 
Aktivně poskytované informace
 

Některé části www stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli
kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy).

Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

Informace s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými v přiložené příloze.

 
Pasivně poskytované informace
 

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. zí-
skány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako na-
příklad cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logo-
vání Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvede-
ných anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě
opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš
počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalova-
ných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies
ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie
zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových
stránek nemusí bez cookies správně fungovat

 
Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali,
a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu
před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchovává-
me je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhů-
ta již uplynula.

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapo-
třebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být
uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

 
Případy účelů:

•  Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto
údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi
souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli
na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

•  Použití pro účely plnění smluvního vztahu, vaše údaje použité pro plnění smluvních povi-
nností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná,
plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

•  Pokud jsou řešeny nároky ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považu-
jeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo
třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

 
Vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů,
kontaktování naší společnosti
 

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás
na emailových adresách, které jsou uvedeny v přiložené příloze.


Máte právo:
 

• požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,

• získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám
poskytli,

• získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
používaném, strojově čitelném formátu a - pokud to bude technicky proveditelné - máte
právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich
údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostře-
dky,

• požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,

• požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných
důvodů,

• v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému mar-
ketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,

• vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování,] na základě oprávněných
zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na
vašich právech na ochranu údajů,

• požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu
(např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních
výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme
vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho
měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být
tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv
uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů
(https://www.uoou.cz/).

Kde nás najdete

TAPEX EU s.r.o.
Dělnická 385
530 03 Pardubice - Černá za Bory
tel: +420 777 461 661
fax: +420 463 351 534