Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 CZK
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 CZK bez DPH a máte dopravu ZDARMA
Platba

 

 

   

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala společnost TAPEX EU s.r.o, se
sídlem Dělnická 385, 530 03 Pardubice IČ: 28763661, DIČ: CZ28763661, zapsaná v ob-
chodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26116.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb
Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:  TAPEX EU s.r.o, Dělnická 385, 530 03 Pardubice

Adresa elektronické pošty: info@obaly-rychle.cz.

Telefon:  +420 777 461 661

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupující-
ho reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Bankovní spojení :

Banka: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 310795240/0300

IBAN: CZ2303000000000310795240

SWIFT: CEKOCZP

 1. Informace o zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doru-
čení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby: dobírka,on-line platba kartou, zálohovou pla-
tbou, platbou převodem na účet předem, popř. platbou na fakturu se platností.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma dobírky.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od
skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění
ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy,
v ceně nad 30.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

 1. Doručování zboží

Dodací lhůta - začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky ob-
držení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží se zavazuje vyexpedovat ho nebo pře-
dat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodlou-
žena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodáva-
jícím. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Způsob platby

Platba při převzetí zboží (dobírkou) - nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zbo-
ží hradíte při jeho převzetí.

Platba převodem předem - při volbě platby bankovním převodem bude vystavena záloho-
vá faktura, na které je uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol, který bude vaši platbu i-
dentifikovat. Kompletní údaje, včetně již zmíněného čísla účtu, naleznete níže. Při platbě
předem, uvádějte jako variabilní symbol číslo vaší objednávky, abychom mohli platbu sprá-
vně identifikovat. Bankovní údaje jsou uvedeny na daňové dokladu.

Doručení zboží

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke
zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to
kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají
jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení je uvedena v internetovém obchodě: www.obaly-rychle.cz

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen pro-
dávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximá-
lně však 300,- Kč.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne
mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti
na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst
na výtěžek prodeje.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části do-
dávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je ur-
čena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a
funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy
nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností,je povinen ku-
pujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené
zboží.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním
obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupe-
ní od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vů-
či kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou
částku.

 

 1. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použi-
telnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vla-
stnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho
množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i pře-
dsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Zákonná práva z vad

V rozsahu výše uvedené odpovědnosti poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost
jím prodávaného zboží:

* Papírové obaly jsou dodávány se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve smlu-
vním ujednání. 

* PE obaly, lepící pásky, pěna jsou dodávány se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno
jinak ve smluvním ujednání. 

Záruka se snižuje na součásti s nižší životností, která je uvedena u dodaného zboží.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která
znamená podstatné porušení smlouvy
(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou
či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by
toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o va-
du odstranite
lnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu
nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),
může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od
smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení
návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruky, podle svého požadavku
má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze
uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se
vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupeníod smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při pře-
vzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před pře-
vzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosava-
dního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá
za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto
případech právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Vyřízení reklamace

Způsob podání reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zby-
tečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží.

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podně-
tnou reklamaci

* písemně na adrese sídla společnosti, nebo elektronicky na adrese: info@obaly-rychle.cz, nebo
osobně na adrese sídla společnosti

Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení všech dokladů k posouzení reklamo-
vaného zboží, nebo dodávka zboží k posouzení reklamace. Reklamované zboží musí být ve
vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při přepravě a manipulaci, mělo by být
čisté a kompletní.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je mož-
nájen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při ne-
podstatném porušení smlouvy.

Popis vypořádání reklamace

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat: číslo dodacího listu, da-
tum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis vady (charakteristiky vady) pří-
padně dokumentaci poškození (včetně poškození dopravou).

TAPEX EU s.r.o. po ohlášení reklamace posoudí stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou,
či neoprávněnou reklamaci.V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na
postupu náhrady, časovém harmonogramu.

Pokud nelze dle podkladů posoudit oprávněnost reklamace, vyžádá si TAPEX EU s.r.o. zbo-
ží k posouzení (osobní návštěvou pracovníka TAPEX EU s.r.o. u zákazníka, nebo zaslání k
posouzení na adresu sídla společnosti TAPEX EU s.r.o..

Při posouzení pracovník TAPEX EU s.r.o. určí o jakou vadu se jedná.

Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při pře-
pravě a manipulaci.

Náklady s posouzením reklamace hradízákazníkv případě neoprávněné reklamace.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o rekla-
maci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutno-
sti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení
smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z
ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do
doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části,
uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyří-
zení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo
prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustano-
vení §1826 odst. 1 písem. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občan-
ského zákoníku.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto VOP upraveny, se řídí
příslušnými platnými právními předpisy, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb. o koupi.

 1. Doručování

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím ele-
ktronické pošty, a to na adresu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na
adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Oznámení týkající se smluvních vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena po-
štou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu
druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím
pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

 1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud
je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby
VašeStížnosti.cz na webovéstránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani ro-
zhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích
nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se  s náro-
kem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet proml-
čecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně
neodmítne v jednání pokračovat.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, řízena nařízením EU 2016/679'
General Data Protection Regulation (GDPR)ze dne 27. dubna 2016 a legislativou ČR, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Kupující má k dispozici informace o zákonnosti(rozsahu zpracovávaných osobních údajů),
na stránkách www.tapexeu.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

* spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povo-
lání nebo

* podnikatelská osoba kupující zboží pro svoji podnikatelskou činnost.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který prodává
zboží v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem
o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v případě spotřebitele a dalšími právními předpisy,
ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto všeobecně obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2020                                  
Změny jsou vyhrazeny.

Jaroslav Tecl – jednatel společnosti

 

 

Reklamační řád

 

 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád stanovuje (upravuje) pravidla a postupy na dodané produkty, u kterého byla
reklamaceuplatněna v záruční době.

Služby a dodané zboží se řídí

 1. a) v případě dodávky soukromým ne podnikatelským osobám (občanu – spotřebi-
  teli) souladu s

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu www.obaly-rychle.cz)

* všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového
obchodu),

* občanským zákoníkem

 1. b) v případě dodávky podnikatelským subjektům v souladu s

* obchodní smlouvou,

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu www.obaly-rychle.cz)

* všeobecnými obchodními podmínkami  (mimo prodeje prostřednictvím internetového
obchodu),

* občanským zákoníkem

 1. Popis dodávky

Každá dodávka zboží je dodána zákazníkovi v souladu s obchodními podmínkami spole-
čnosti nebo obchodní smlouvou.

Je předána dokladem předání (dodacím listem).

Podmínky záruky jsou specifikovány obchodní smlouvou nebo obchodními podmínkami.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník provedením objednávky a podpisem
převzetí (dodacího listu).

Dodací list slouží i jako záruční list pokud záruční list není součástí dodaného zboží. Pokud
si zboží nebo službu neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží nebo služby okamžik,
kdy zboží přebírá dopravce nebo pověřená osoba (řidič).

 1. Záruka za dodané zboží

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neod-
borným nebo nešetrným zacházením, skladováním nebo použitím výrobku v rozporu s jeho
účelem. Dále mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandard-
ních jevů. TAPEX EU s.r.o. má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipula-
ce s doklady, vztahujícími se ke zboží. Zákonná práva z vad popisují všeobecné obchodní
podmínky.

 1. Způsob podání reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zby-
tečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  Kupující
je povinen prokázat nákup zboží.

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podně-
tnou reklamaci

* písemně na adrese sídla společnosti,  nebo elektronicky na adrese: info@obaly-rychle.cz,
nebo osobně na adrese sídla společnosti

Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení všech dokladů k posouzení reklamo-
vaného zboží, nebo dodávka zboží k posouzení reklamace. Reklamované zboží musí být ve
vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při přepravě a manipulaci, mělo by být
čisté a kompletní.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy prá-
vo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující je povinen sdělit prodáva-
jícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení
vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu
vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepo-
dstatném porušení smlouvy.

 1. Popis vypořádání reklamace

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat: číslo dodacího listu,
datum dodání, název výrobku,reklamované množství, popis vady (charakteristiky vady)
případně dokumentaci poškození (včetně poškození dopravou).

TAPEX EU s.r.o. po ohlášení reklamace posoudí stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou,
či neoprávněnou reklamaci. V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na
postupu náhrady, časovém harmonogramu.

Pokud nelze dle podkladů posoudit oprávněnost reklamace, vyžádá si TAPEX EU s.r.o. zbo-
ží k posouzení (osobní návštěvou pracovníka TAPEX EU s.r.o. u zákazníka, nebo zaslání k
 posouzení na adresu sídla společnosti TAPEX EU s.r.o.).

Při posouzení pracovník TAPEX EU s.r.o. určí o jakou vadu se jedná.

Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace.

 1. Povinnost prodávajícího

O výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího (dle obchodních podmínek, nebo obchodní
smlouvy).

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů s ohledem na reklamované
množství, druh vady, nutnou novou výrobu nebo zajištění náhrady nákupem nového zboží.

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2020                                                  
Změny jsou vyhrazeny.

Jaroslav Tecl – jednatel společnosti

Kde nás najdete

TAPEX EU s.r.o.
Dělnická 385
530 03 Pardubice - Černá za Bory
tel: +420 777 461 661
fax: +420 463 351 534